,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
ÚSTAVA Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

PREAMBULA

My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma svätého akozákladného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako vernéhovýkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi,hlásiac sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví doma i v zahraničí, pripravení spolupracovaťna poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami, vpevnom odhodlaní rozvíjať a upevňovať svoju kresťanskú evanjelickú cirkev, zdokonaľovaťjej vnútornú organizáciu založenú na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jejčlenov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia a podľa evanjeliaKristovho rozširovať jej duchovné pôsobenie, a tým zvyšovať jej vplyv i význam v životecelej spoločnosti prostredníctvom svojich slobodne zvolených zástupcov schvaľujeme túto Ústavu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

1.ČASŤ
POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI

Článok 1

(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) jespoločenstvom kresťanov - evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prameň viery a pravidlo života jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu jej Symbolických kníh.
(2) Evanjelická cirkev je nezávislou samosprávnou cirkvou, ktorá plní svoje poslanie a pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
(3) Evanjelická cirkev môže na základe medzinárodných dohôd pôsobiť aj mimo územia Slovenskej republiky.

Článok 2

(1) Poslaním Evanjelickej cirkvi je:
a) šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o Ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých ľudí, najmä mladej generácie
b) slúžiť svojim členom najmä službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí,náboženskou výchovou, poskytovaním duchovnej starostlivosti a materiálnej pomoci, viesťich k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a k príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
c) v spolupráci s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami prispievať k rozširovaniu a upevňovaniu kresťanstva
d) so všetkými ľuďmi dobrej vôle usilovať sa v zmysle evanjelia o uplatňovanie lásky, nastolenie spravodlivosti a pokoja v spoločenskom živote
(2) Evanjelická cirkev na zabezpečenie svojho poslania na územnom princípe zriaďuje siorganizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a vychováva pre ne potrebných odborných pracovníkov.

Článok 3

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje.
(2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilieo ich vzájomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje s nimi, ako aj s ostatnými kresťanskými spoločenstvami.
(3) Evanjelická cirkev neodmieta spoluprácu ani s inými náboženskými a humánnymi spoločenstvami, pokiaľ nie je v rozpore s jej vieroučnými zásadami.

Článok 4

(1) V oblasti výchovnej a vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej Evanjelická cirkev spolupracuje s orgánmi štátu, s
orgánmi samospráv miest a obcí, so spoločenskými organizáciami i zahraničnými inštitúciami.
(2) V činnosti upravenej zákonmi štátu sa Evanjelická cirkev spravuje ich ustanoveniami.