,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
AUGSBURSKÉ VYZNANIE

AUGSBURSKÉ VYZNANIE
AUGSBURSKÁ KONFESIA
alebo
VYZNANIE VIERY
niektorých kniežat a miest odovzdané Cisárskej Jasnosti v Augsburgu
roku 1530

Žalm 119,46
"O Tvojich svedectvách chcem hovoriť pred kráľmi, ver, sa nezahanbím."

Úvod (predhovor)

Najosvietenejší, všemocný, nepremožiteľný cisár, náš najmilostivejší pán. Keď Vaša cisárskaJasnosť pred krátkym časom milostivo zvolala do Augsburgu všeobecný ríšsky snem aoznámila nám, že by tu rada prerokovala, poradila sa a dôkladne premyslela veci, ktoré satýkajú Turkov, nášho odvekého nepriateľa a vôbec nepriateľa kresťanského mena, a tiež to,akoby sme sa mu mohli postaviť na odpor s trvalým úspechom; a tiež, aby sme prerokovaliveci svätej viery a kresťanského náboženstva, aby ste láskavo a dobrotivo vypočuli a sporozumením uvážili všetky pripomienky, názory a mienky a zjednotili sa a vyrovnali vjedinej kresťanskej pravde, aby sa tak odstránilo všetko, čo sa na oboch stranách nesprávnevykladá a učí, a aby sme všetci prijali a zachovali jedno jediné a pravé náboženstvo; a akovšetci sme a bojujeme pod jedným Kristom, aby sme všetci aj žili v jednom spoločenstvecirkvi a v jednote. Bez nejakej chvály sme sem my, kurfirsti a kniežatá so všetkými našimipríbuznými a s ostatnými kurfirstami, kniežatami a stavmi, prišli medzi prvými, pretože sitoto pozvanie vysoko vážime.A keďže aj Vaša cisárska jasnosť vo svojom pozvaní milostivo, s veľkou starostlivosťou avážnosťou vyzvala kurfirstov, kniežatá a všetky stavy, aby vo veciach viery každý podľaspomenutej výzvy Vašej jasnosti podal v nemeckom a latinskom jazyku svoje poznámky,mienku a názory, týkajúce sa týchto bludov, rozporov a zneužívaní: po vzájomnej dohode aporade sme minulú stredu Vašej cisárskej Jasnosti oznámili, že v prípade pozvania Vašoucisárskou Jasnosťou, Vám dnešný piatok podáme svoje vyznanie v nemčine a latinčine.Týmto teda Vašej cisárskej Jasnosti v najponíženejšej poslušnosti odovzdávame a podávamevyznanie viery našich farárov, kazateľov, učiteľov i svoje vyznanie, ktoré oni v našichkrajinách, kniežatstvách a panstvách, mestách a územiach, na základe Božieho Písma svätéhokážu, učia, veria a vyučujú. Keď aj ostatní kurfirsti, kniežatá a stavy písomne predložia vnemčine a latinčine svoju mienku a názory, my pred Vašou cisárskou Jasnosťou, svojimnajmilostivejším Pánom, so všetkou poníženosťou sľubujeme, že s nimi radi a ochotnebudeme rokovať o pokojných a vhodných cestách, aby sme sa nakoľko to len bude možné, snimi vyrovnali a tak s nimi vo vzájomnej láske a pokoji porokovali o vzájomných písomnýchnávrhoch a chybách, aby sa tak (súčasné) rozpory mohli vyrovnať a dospieť k jednémupravému náboženstvu, lebo aj my všetci žijeme a bojujeme pod jedným Kristom a jednéhoKrista máme vyznávať, a to všetko podľa už viackrát spomínanej výzvy Vašej cisárskejJasnosti a na základe Božej pravdy. Preto tiež chceme vzývať a čo najpokornejšie prosiťvšemohúceho Boha, aby nám ráčil dopriať svojej Božej milosti. Amen.Keby sa však s našimi pánmi a priateľmi najmä s kurfirstami, kniežatami a stavmi z druhej strany nedalo rokovať v láske a pokoji ako si to želá aj výzva Vašej cisárskej Jasnosti, sľubujeme, že neopomenieme nič, čo by obstálo pred Bohom a svedomím a čo by mohlo a malo poslúžiť kresťanskej jednote; o tom sa Vaša cisárska Jasnosť, ako aj naši spomínaní priatelia kurfirsti, kniežatá a stavy a každý milovník kresťanského náboženstva, ktorého táto vec zaujíma, milostivo, láskavo a dostatočne môže presvedčiť z tohto nášho vierovyznania.Keďže však Vaša cisárska Jasnosť už skôr a to na ríšskom sneme v Speieri roku 1526,verejným prečítaním ráčila milostivo oboznámiť kurfirstov, kniežatá a ríšsky snem, veríme,že Vaša cisárska Jasnosť nemieni rozhodovať o otázkach týkajúcich sa našej svätej viery a toz príčin vtedy oznámených, ale že sa všemožne u pápeža zasadí o zvolanie cirkevného snemu:ako to pred rokom, na poslednom speierskom ríšskom sneme obšírnejšie vyložila kurfirstom,kniežatám a ríšskym stavom písomná úprava, ktorej Vaša cisárska Jasnosť prostredníctvomríšskeho miestodržiteľa Vašej cisárskej Jasnosti Ferdinanda, uhorského a českého kráľa,nášho milostivého pána a priateľa, ako aj prostredníctvom rečníka Vašej cisárskej Jasnosti apoverených komisárov ráčila dať medzi iným predniesť a oznámiť, že uvážila a odobrilaodporučenie všeobecného snemu tým, že miestodržiteľom Vašej cisárskej Jasnosti acisárskymi poradcami, ktorí sa zhromaždili na ríšskom sneme v Regensburgu, a keďže sapomer Vašej cisárskej Jasnosti vyvíja v správnom kresťanskom zmysle a Vaša cisárskaJasnosť si je istá, že sa pápež nebude vzpierať zvolať všeobecný snem, - Vaša cisárskaJasnosť milostivo oznámila, že sa všemožne pričiní o to, aby pápež spolu s Vašou cisárskouJasnosťou povolil zvolať čím skôr takýto všeobecný snem. O tomto nemožno pochybovať. Atak sa v prípade nezhody v plnej poníženosti pred Vašou cisárskou Jasnosťou odvolávametýmto na takýto všeobecný, slobodný, kresťanský snem, o ktorom sa kurfirsti, kniežatá aríšske stavy dohodnú so vznešených a čestných pohnútok na všetkých ríšskych snemoch, ktoré za svojej vlády zvolá v krajine Vaša cisárska Jasnosť.